Tumblelog by Soup.io
 • DailyAlice
 • samolot
 • soll
 • MadMaid
 • katioszka
 • fuckingawesome
 • hibiku
 • overacupoftea
 • Shekina
 • nettle-carrier
 • nodawn-noday
 • shashlyk
 • dorothis
 • Lolo-and-box-imagination
 • foutrin
 • unspokenthought
 • natioszka
 • unitedsoupsphotoart
 • bubu-jaga
 • soulwax
 • drobiazg
 • fatu
 • gabor
 • bethgadar
 • lajlalajlalajla
 • FrauJule
 • hildebeithegerda
 • laperla
 • Storrada
 • guyver
 • Bella-Rose
 • persewona
 • nmg
 • kaseyriv
 • hirepersonalinjurylawyer
 • snoopybox
 • MerelyGifted
 • melonball
 • sparkspur
 • patyna
 • Trucktown
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • SassyReader
 • saycheese
 • BreadThePirate
 • aylavsatan
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

3421 a92f
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
3439 0922
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
9112 c020 500
Reposted fromtereska tereska viastonerr stonerr
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viaclerii clerii
5927 776c 500
Reposted fromhagis hagis viastonerr stonerr
5499 60a8 500
Reposted fromdaelmo daelmo viastonerr stonerr
Reposted fromFlau Flau viagingerglue gingerglue
3285 c615 500
Reposted fromhagis hagis viaSilentForest SilentForest
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromoutcat outcat viagdziejestola gdziejestola
5616 9b5e 500
Jam jars
Reposted fromsniku sniku viastonerr stonerr
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viastonerr stonerr
9028 4c08 500
Reposted fromkaisernorton kaisernorton viastonerr stonerr
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viastonerr stonerr

July 27 2017

1745 bb86
Reposted fromgainaxing gainaxing viagket gket
4927 56ac 500
Reposted fromexistential existential viawasnae wasnae
9611 c1a2
Reposted fromsohryu sohryu viawasnae wasnae
9009 d31a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapanpancerny panpancerny
1932 2e41 500
Reposted fromsnuggle snuggle viapanpancerny panpancerny

July 26 2017

6006 bba2 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl